PRAKTIJKVOORWAARDEN - 2019

Eenduidige en open communicatie is belangrijk als u bij Haptotherapie Bolsward in behandeling komt, zowel voor u, als voor de praktijk.

Op alle, door Haptotherapie Bolsward, gegeven behandelingen zijn de voorwaarden van toepassing, zoals hierna zijn verwoord.

WERKWIJZE

Bij wederzijds goedvinden, worden er na de eerste afspraak nog twee afspraken gepland t.b.v. de intake. Hierna wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en in overleg zo nodig bijgesteld of afgesloten.

VERPLAATSEN/ANNULEREN AFSPRAAK

Indien een geplande afspraak niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) bij Haptotherapie Bolsward bekend te zijn. In geval van een niet nagekomen afspraak of te late berichtgeving, ontvangt u een factuur t.w.v. € 35,00.

TARIEF

Haptotherapie wordt gegeven door een gecertificeerd Haptotherapeut in opleiding en bedraagt € 65,00 per behandeling van circa 50 minuten. Dit is een opleidingstarief, daar Haptotherapie, gegeven door een Haptotherapeut i.o., niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Ook de eerste afspraak (start intake) geldt als een behandeling.

BETALING

De factuur dient binnen twee weken na de factuurdatum te worden voldaan. Bij in gebreke blijven, kan Haptotherapie Bolsward de behandeling eenzijdig opschorten of beëindigen.

KWALITEIT

Haptotherapie Bolsward hanteert de kwaliteitseisen zoals opgesteld door het kwaliteitsregister GZ-Haptotherapeut van de Vereniging van Haptotherapeuten.  Op de website van de VVH vindt u meer informatie over de beroepscode.

PRIVACYVERKLARING

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk van deze verordening ligt op de verantwoordelijkheid van Haptotherapie Bolsward om aan te kunnen tonen dat alle verkregen gegevens, bij Haptotherapie Bolsward in veilige handen zijn. In de privacyverklaring is alles omtrent bewaren en verwerken van gegevens  vastgelegd.  De privacyverklaring is in te zien op de website en desgewenst opvraagbaar.

KLACHTEN

Wanneer er sprake is van een klacht en dit niet door middel van een gesprek kan worden opgelost, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van Solopartners, waar Haptotherapie Bolsward bij aangesloten is.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor het delen van uw (bijzondere) persoonsgegevens met de huisarts of behandelend specialist, is uw toestemming vereist. In de praktijkovereenkomst wordt u gevraagd een hokje aan te kruisen als u Haptotherapie Bolsward toestemming geeft om een verslag van de intake (na 3 afspraken), inclusief behandeldoelen, aan uw huisarts/behandelend specialist te sturen. Daarnaast mag u aangeven of de huisarts na afloop eveneens schriftelijk door Haptotherapie Bolsward geïnformeerd mag worden over het verloop en de uitkomst van de behandeling. Het is te alle tijde mogelijk om een eerder gegeven toestemming in te trekken, door Haptotherapie Bolsward hiervan, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte te stellen.

MAIL-CONTACT

Haptotherapie Bolsward gebruikt uw mailadres uitsluitend voor het maken van afspraken, facturatie en het verstrekken van praktijkinformatie. Indien inhoudelijke beantwoording van vragen t.a.v. uw behandeling niet kan wachten tot de volgende afspraak, wordt u verzocht dat in uw mail kenbaar te maken, zodat Haptotherapie Bolsward telefonisch contact met u op kan nemen.

ONDERTEKENING

Door ondertekening van de praktijkovereenkomst van Haptotherapie Bolsward, verklaart u de praktijkvoorwaarden aandachtig te hebben gelezen, hier geen vragen over te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

De praktijkovereenkomst zal tijdens uw tweede afspraak ter ondertekening worden aangeboden.

“Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen"